H O O S H A C O

درحال بارگذاری

امکان افزودن 100 ها رمز ارز با آپدیت اتوماتیک قیمت، امکان تنظیم نرخ دلار تتر به صورت دستی و اتوماتیک از طریق صرافی ، تنظیم حداقل خرید و فروش برای هر ارز، تنظیم میزان موجودی ارز، ضریب های مختلف برای خرید و فروش، پردازش سفارش به صورت دستی، اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک، قرار دادن کارمزد انتقال برای هر ارز، فعال بودن هر ارز برای خرید و فروش در ساعات مختلف، قرار دادن کارمزد بر اساس درصد برای خرید و فروش به صورت پله ای